Tunel Eupalinosa, na wyspie Samos

Za czasów panowania Peryklesa, a więc w VI w. p.n.e., w Pythagorium brakowało wody źródlanej. Władca postanowił poprowadzić, podziemnym tunelem, czystą wodę pitną ze źródła Agiades. Tunel miał być poprowadzony przez górę Kastro o wysokości 237 m n.p.m. W tym celu sprowadził na wyspę Eupalinosa z Magery (Afryka zachodnia). Ten, mając do pomocy niewolników, zaczął drążyć tunel poziomy z dwóch przeciwległych stron. Dopiero po wykonaniu tunelu poziomego wykonano wzdłuż jednej ścian wewnętrzny tunel - kanał (na części przechodzi on w rów drążony w spodzie tunelu) z odpowiednim spadkiem, którego zadaniem było doprowadzenie wody. Oba tunele miały spotkać się w połowie drogi. Po 10 latach prac, okazało się, że w obliczeniach wystąpił błąd. Nitki minęły się o 1 metr, przy długości całego tunelu 1036 m. W celu skorygowania błędu obydwa odcinki połączone są na środku pod kątem prostym, odchylając się na wschód. Najbardziej prawdopodobne wytłumaczenie przebiegu tunelu na środkowym odcinku jest fakt, iż budowniczy zdając sobie sprawę z możliwości rozminięcia się ekip drążących, przy nawet najmniejszym błędzie obliczeniowym, nakazał obydwu ekipom zboczyć od linii prostej w tym samym kierunku - w ten sposób ekipy musiały się spotkać. Biorąc pod uwagę, jakimi narzędziami wtedy dysponowano, należy uznać że był to ówczesny szczyt techniki, inżynierii budowlanej i wyliczeń matematycznych.

Tunel ma 1 m szerokości i 1,75 m wysokości. W czasach bizantyjskich został porzucony, dopiero w 1882 r. ponownie go odkopano.

Na pytanie w jaki sposób przeprowadzić tunel przez górę w linii prostej, jeśli są dane jego wyloty, odpowiedział starożytny wybitny konstruktor urządzeń mechanicznych i wynalazca - Heron z Aleksandrii (I w.n.e.) w dziele DIOPTRA. Rozwiązaniem jest konstrukcja geometryczna odcinków prostych o znanych długościach wyznaczanych wzajemnie pod kątem prostym. Kąt α został przeniesiony na przeciwległą stronę góry za pomocą odcinków, dla których znano relację geometryczną:

EB + FG+ HK + DM = BN

EF + GH + KM = ND

Odcinek BD tunelu można obliczyć z twierdzenia Pitagorasa (który urodził się w 572 p.n.e. właśnie na wyspie Samos)